Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Hekate Coaching richt zich op coaching en training op het gebied van omgaan met stress, relaties, algehele persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Hekate Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 63355574.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Hekate Coaching en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Hekate Coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken kunnen zowel schriftelijk als mondeling bevestigd worden aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht een schriftelijke bevestiging via briefpost of e-mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever aan Hekate Coaching toestemming om haar persoonsgegevens te verwerken, volgens de Privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website: http://www.hekatecoaching.nl/privacyverklaring.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | en medische disclaimer

 1. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de dienstverlening door Hekate Coaching geen vervanging is voor geneeskundig (medisch) advies of behandeling, en is ook zelf verantwoordelijk om bij gezondheidsklachten een arts of andere zorgprofessional te raadplegen.
 2. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte coachingmethoden en van het coachingplan (rekening houdende met het feit dat dit plan een schatting is.)
 3. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een therapeut of arts indien het coachingtraject niet toereikend is, of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 4. Indien het coachingtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van opdrachtnemer in; de opdrachtgever dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachingtraject zonder goedkeuring van Hekate Coaching te beëindigen.
 5. Het coachingtraject door Hekate Coaching eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 6. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat Hekate Coaching een klantendossier bijhoudt. En dit klantendossier behandelt overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacyverklaring van Hekate Coaching in het bijzonder.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze, mondeling of schriftelijk, bevestigd is door zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer stuurt binnen dertig dagen na datum van een coachingsessie een factuur naar de opdrachtnemer, tenzij een andere wijze van declareren schriftelijk is overeengekomen (bv. per coachingtraject of een deel hiervan). Opdrachtgever dient de gedeclareerde kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben betaald. Betaling dient te geschieden door overmaking op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten, of tenminste verdere dienstverlening op te schorten totdat opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen een week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het coachintraject zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9.1| Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer betaalt in dat geval 100% van eventueel door opdrachtgever vooruit betaalde bedragen terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9.1| Verzetten van afspraken en no show

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingsessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachten en Geschillen

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte diensten dan kan hij/zij deze klacht schriftelijk kenbaar maken bij de opdrachtnemer, om te pogen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 2. De opdrachtgever op de hoogte is van het klachtrecht volgens de AVG zoals vermeld in het Privacyreglement van Hekate Coaching.
 3. Onopgeloste geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.
 4. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 | Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van de opdrachtnemer http://www.hekatecoaching.nl, en zijn op verzoek in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.